THU BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP GIỮA KHÓA K59.

Thông báo
Yêu cầu nộp:
- Bản cứng: mỗi sinh viên nộp 1 bản bìa màu xanh có bìa mica cho Nhóm trưởng, Nhóm trưởng nộp trực tiếp cho GVHD hoặc nộp tại Văn phòng khoa (bài của cả nhóm), kèm theo danh sách ký nộp bài của nhóm.
- Bản mềm: sinh viên nộp bản mềm Báo cáo tại link này: https://forms.gle/F7FXcnMvDgG9fAtP6
- Giấy xác nhận thực tập: 1 bản cứng có dấu đỏ của đơn vị thực tập, đóng vào cuối cuốn bản cứng.
- Thời hạn nộp (bản cứng và bản mềm): 15/8/2023