Video kỷ niệm 15 năm thành lập khoa Tài Chính Ngân Hàng:

Video kỷ niệm 10 năm thành lập khoa Tài Chính Ngân Hàng: