TUYỂN THÀNH VIÊN THAM GIA DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP BỀN VỮNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ (SEED 2023)

Thông báo
Dự án Khởi nghiệp bền vững phát triển kinh tế (Sustainable Entrepreneurship for Economic Development – SEED) là một chương trình đa văn hoá áp dụng tinh thần doanh nhân xã hội vào phát triển các dự án nhằm hướng tới sự phát triển kinh tế bền vững. Dự án SEED cung cấp các cơ hội không chỉ dành riêng cho sinh viên Việt Nam mà còn là sinh viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới giao lưu và học tập. Thông qua quá trình học tập và xây dựng các kế hoạch kinh doanh, chương trình sẽ cung cấp các trải nghiệm đa văn hoá và cơ hội học tập toàn diện.
MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN
? Cung cấp các trải nghiệm đa văn hoá, cơ hội học tập toàn diện cho sinh viên phát triển kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng mềm, nâng cao nhận thức xã hội và giá trị trách nhiệm xã hội;
? Phát triển và thực hiện các dự án, chương trình nghiên cứu, giảng dạy dựa trên bối cảnh thực tế với sự hợp tác của các tổ chức tham gia nhằm đào tạo ra những sinh viên có trách nhiệm với xã hội và có năng lực hội nhập quốc tế;
? Hỗ trợ, giải quyết các vấn đề của các cộng đồng dân cư, các làng nghề truyền thống,… Việt Nam và hướng đến phát triển kinh tế bền vững với sự trợ lực đến từ các trường đại học quốc tế.
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
? Sinh viên CTTT TCNH, bao gồm các sinh viên năm nhất, năm 2, năm 3, đặc biệt là những sinh viên có dự định chuyển tiếp năm cuối sang Thụy Sĩ.
? Số lượng: 5 sinh viên
THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ
?Thời gian tham gia: từ 19/07/2023 đến 29/07/2023. Sinh viên sẽ thực hiện dự án và tham gia sinh hoạt chung tại huyện Đơn Dương, thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng xuyên suốt thời gian này.
?Chi phí: 7.000.000/ sinh viên.
ĐĂNG KÝ THAM GIA
Hạn đăng ký: 28/05/2023
Thông tin chi tiết chương trình kèm form đăng ký