Cơ hội thực tập tại công ty GE Hải Phòng

Tuyển dụng

Cơ hội thực tập tại GE Hải Phòng (các bộ phận: tài chính/IT/kế hoạch/sản suất...).

Thông tin chi tiết : - Tại đây

                           - Tại đây