SINH VIÊN TẠI TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI VÀ CƠ SỞ QUẢNG NINH HỌC KHÔNG TẬP TRUNG TỪ NGÀY 04/05/2021 ĐẾN HẾT 16/05/2021

Thông báo

Căn cứ thực tế diễn biến của dịch bệnh Covid-19, thông báo của Chính phủ và các địa phương về công tác phòng, chống dịch,
Căn cứ quyết định của Tập thể lãnh đạo trường ĐHNT tại cuộc họp ngày 02/05/2021,
Sinh viên, học viên các loại hình/bậc đào tạo tại Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh học KHÔNG TẬP TRUNG từ ngày 04/05/2021 đến hết ngày 16/05/2021.
Chi tiết xem tại: http://bit.ly/FTU_TB0405
--------------------------------------------
Hướng dẫn chi tiết:
I. Đối với Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh
- Điều chỉnh tổ chức các lớp học phần tín chỉ của giai đoạn 2 - Học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 của hệ đại học chính quy như sau:
Toàn bộ các học phần tín chỉ được tổ chức giảng dạy trực tuyến từ ngày 04/05/2021 đến hết ngày 16/05/2021 theo thời khóa biểu đang triển khai từ đầu giai đoạn, sử dụng hệ thống LMS hoặc hệ thống MS TEAMS theo hướng dẫn của Trung tâm Công nghệ thông tin.
- Các lớp học phần tín chỉ được bố trí thi tập trung trong thời gian học trực tuyến nói trên tạm thời hoãn tổ chức thi cho đến khi có thông báo mới.
- Về kế hoạch học Giáo dục quốc phòng an ninh dành cho sinh viên Khóa 58, 59: Hoãn việc tổ chức Đợt 4 (dự kiến Đợt 4 tổ chức từ ngày 05/05/2021 đến ngày 29/05/2021) cho đến khi có thông báo mới. Các sinh viên thuộc nhóm học Đợt 4 sẽ tiếp tục học các học phần tín chỉ theo thời khóa biểu từ đầu giai đoạn (điều chỉnh tịnh tiến lịch lên 3 tuần). Các sinh viên đang theo học Đợt 3 sẽ tiếp tục học và hoàn thành chương trình học vào ngày 05/05/2021 như kế hoạch và sẽ thực hiện học trực tuyến theo thời khóa biểu đã thông báo.
- Đối với các loại hình/bậc đào tạo khác, kế hoạch học tập cụ thể được thực hiện theo thông báo của các đơn vị quản lý đào tạo (Khoa Sau đại học, Khoa ĐTTT và PTNN, Khoa ĐTQT, Trung tâm PTQT)
II. Đối với Cơ sở II – Tp.Hồ Chí Minh
Tiến độ học tập của sinh viên chính quy Cơ sở II – Tp.Hồ Chí Minh, sinh viên, học viên của các loại hình/bậc đào tạo khác sẽ thực hiện theo thông báo cụ thể của Cơ sở II.
Căn cứ vào diễn biến thực tế của dịch bệnh và hướng dẫn của các cơ quan có liên quan, Nhà trường sẽ có thông báo kịp thời về kế hoạch học tập sau thời gian trên.